My life‎__♥


Friday, 21 October 2011

wo xin qing bu hao:)

下一步我该怎么走
我真的不懂
我好像heart到很多人
但。。。或许只有这样
才是唯一做对的方法
不会对不起自己
抱歉了
原谅我的自私

我想停下这一切
不再增加对你的思念
我的世界
我一个人就好


明天又要开工了
加油吧
什么都不要想了
不管怎样还是开心点吧
来>>笑一个
                                XD=]                              giving my smile~`                                                                    

No comments:

Post a Comment